OptiFlex2 Q

ハンドガンによる短時間色替え

ハンドガンにおける最も便利な色替え装置です。無駄な色替え時間を排除し、生産効率を高めることができます

OptiFlex2 F